Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

 1. Úvod a historie
 2. Organizační struktura a kontakty KARIM
 3. Intenzivní medicína, lůžková část ORIM
 4. Anesteziologie, anesteziologický úsek, anesteziologická ambulance
 5. Urgentní medicína, Oddělení urgentního příjmu
 6. Ošetřovatelská péče
 7. Vědecká a výzkumná činnost
 8. Výuka

 

Úvod a historie KARIM

Lůžková část Anesteziologicko-resuscitačního oddělení FN Brno-Bohunice zahájila svůj provoz 18. května 1992 přijetím první kriticky nemocné pacientky. Lůžková část se šesti lůžky resuscitační péče byla otevřena v přízemí operačního traktu, v místě dnešního Oddělení urgentního příjmu. Posléze bylo u lůžkové části ARO zřízeno 1 příjmové místo pro nejzávažnější pacienty přivezené Zdravotnickou záchrannou službou. To byl základ pro vznik Urgentního příjmu, který posléze fungoval po řadu let se 2 lůžky. Počet lůžek ARO se v druhé polovině 90. let zvýšil na sedm. S kvantitativním nárůstem závažných pacientů léčených ve FN Brno a obecně s výrazným rozvojem nemocnice však bylo stále zřetelnější, že tento počet lůžek je pro zabezpečení FN Brno intenzivní péčí nejvyššího typu nedostatečný. V souladu s tendencemi k integraci multidisciplinární intenzivní péče v ČR i za hranicemi inicioval tehdejší ředitel FN Brno MUDr. Jan Burian výstavbu nové lůžkové kapacity pro pracoviště intenzivní medicíny v dostavovaném západním traktu nové části nemocnice. Pro lůžka intenzivní péče byla vyčleněna rozsáhlá plocha v 2. patře nové přístavby. Došlo k restrukturalizaci jedné šestiny lůžek intenzivní péče ve FN Brno v Bohunicích tak, že 24 lůžek nejvyšší intenzivní péče multidisciplinárního typu bylo umístěno do čtyř nových stanic v dostavěném západním křídle nové nemocnice. Lůžka se stala součástí I. ARO FN Brno a otevírala a zprovozňovala se postupně po stanicích od začátku října 2005. Tím vzniklo největší pracoviště multidisciplinární intenzivní medicíny na Moravě a druhé největší pracoviště tohoto typu v České republice. Od počátku byl provoz Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny (ORIM) koncipován pro neselektovaný příjem kriticky nemocných s diagnózami neoperačního, operačního i traumatického charakteru.

V souvislosti s prudkým rozvojem ORIM nazrála situace ke vzniku nové kliniky oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. Ta zahájila svou činnost Rozhodnutím ministra zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. 4. 2006 pod názvem Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM). Prvním přednostou KARIM se stal prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., který do FN Brno přešel z FN u sv. Anny v souvislosti s potřebou založení nové velké lůžkové části ARO v roce 2005.

V roce 2008 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s novým Věstníkem MZ ČR 6/2008 „Traumatologická péče v ČR“ o přesunu Traumacentra z Úrazové nemocnice Brno do FN Brno. Dospělá část Traumacentra zahájila oficiálně svůj provoz v bohunické nemocnici od 1. ledna 2009. Rozběhu Traumacentra ve FN Brno předcházelo rozsáhlé přebudování prostor někdejšího sedmilůžkového ARO na Oddělení urgentního příjmu (OUP) o osmi lůžkách s přímou prostorovou návazností na akutní ambulance Kliniky úrazové chirurgie, na kvalitní přístroj počítačové tomografie a na urgentní operační sál. Prvním primářem OUP byl jmenován MUDr. Martin Doleček a OUP se stal součástí KARIM FN Brno. Kapacita nedávno zbudovaných 4 stanic ORIM umožnila absorbovat péči o nejzávažnější polytraumata, takže v současnosti je na lůžka ORIM přijímáno v průměru 900 pacientů ročně, z nichž ve 150-200 případů se jedná o nejzávažnější traumata a v dalších 100 případech o závažná izolovaná kraniotraumata.

Vznikem Oddělení urgentního příjmu na konci roku 2008 prudce stoupl počet urgentních pacientů přijímaných do FN Brno touto cestou, a to v roce 2009 na více než dvojnásobek počtu pacientů roku 2008. V současnosti každoročně počet pacientů přijatých a ošetřených cestou OUP stoupá, takže v r. 2011 se přiblíží počtu 2300-2400 pacientů, přičemž ve více než polovině tohoto počtu se jedná o závažné úrazové stavy.

Péče o nejzávažnější traumata vyžaduje kvalitní interdisciplinární souhru mezi všemi pracovišti podílejícími se na traumatologickém programu. Bez dokonalé spolupráce si nelze představit efektivní péči o závažně poraněné pacienty na Oddělení urgentního příjmu, na jednotlivých stanicích Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny ani na operačních sálech FN Brno, pracoviště Bohunice. Kvalitní, rychlá a účelná spolupráce zúčastěných klinik je velkou devizou fungování Traumacentra FN Brno.

 

Organizační struktura a kontakty KARIM

Přednosta KARIM: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

tel: 532233847

email:

 

Zástupce přednosty pro LPP:  MUDr. Igor Sas

tel: 532232719

email:

 

Vrchní sestra: Mgr. Jana Flajšingrová

tel: 532232721

email:

 

Primář Oddělení urgentního příjmu: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

tel: 532233572

email:

 

Vedoucí lékař anestézie: MUDr. Petr Štourač

tel: 532232825

email:

 

Vedoucí lékař anesteziologické ambulance: MUDr. Jitka Zemanová

tel: 532233849

email:

 

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.

tel: 532232009

email:

 

Zástupce přednosty pro školství: MUDr. Olga Gimunová, Ph. D.

tel: 532233571

email:

 

Intenzivní medicína, lůžková část ORIM

Úvod

Na lůžkových odděleních  KARIM je poskytována nejnáročnější intenzivní péče, péče resuscitační. Jsou zde přijímáni nemocní s hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí nebo orgánových systémů tj. nejčastěji vědomí, dýchání, oběhu nebo ledvin Je prováděna podpora těchto orgánů a jejich funkcí, ať už pomocí léků nebo přístrojů jako jsou ventilátory, přístroje pro dialýzu apod.

Je poskytována intenzivní péče multidisciplinárního charakteru, tzn. péče o nemocné s širokým spektrem onemocnění.K dispozici je celá škála nejmodernější techniky, opominout nelze ani vysokou úroveň ošetřujícího personálu.

 

Struktura

Lůžková kapacita KARIM je umístěna ve 2. podlaží budovy I 2,  stavebně je rozčleněna do čtyř funkčně samostatných jednotek – oddělení resuscitace a intenzivní medicíny – ORIM.

V současné době jsou v provozu 4 oddělení (ORIM I-IV) , která poskytují multidisciplinární péči multioborového charakteru o pacienty  přijímané jak přes Oddělení urgentního příjmu, tak z ostatních klinik FN Brno a konziliárně také z ostatních pracovišť našeho regionu. Lůžková oddělení KARIM jsou součástí Traumacentra ve FN Brno.

 

Přístrojové vybavení

Lůžková oddělení KARIM jsou vybavena moderní technikou, monitorování životních funkcí pacientů je zajištěno monitorovacími systémy Nihon-Kohden a Draeger, s možností monitorace BIS a v brzké době i kontinuálního snímání EEG, dále celou skálou přístrojů pro dynamickou monitoraci oběhových parametrů ( PiCCO, Vigileo, Lidco). K dispozici je také vybavení pro komplexní neuromonitoraci. Pro umělou plicní ventilaci jsou k dispozici moderní servoventilátory Hamilton G5, Viasys Avea, Siemens Servo i, Siemens 300, které umožňují provádění jak invazivní, tak neinvazivní ventilace nemocných bez nutnosti zajištění dýchacích cest. Infuzní technika firmy BBraun se sofistikovaným softwarem umožňuje centralizaci dat a jejich analýzu. Pro náhradu ledvinných funkcí jsou k dispozici přístroje pro kontinuální veno-venozní hemofiltraci Fresenius a Aquarius firmy Edwards. Samozřejmostí je možnost provádění intermitentní hemodialýzy.

 

Personální zajištění

Každodenní provoz každého oddělení (ORIM) je zajištěn třemi plně kvalifikovanými lékaři a jedním lékařem ve výcviku, 6 zdravotními sestrami a sanitářem. V mimopracovní dobu je na oddělení 1 lékař ve službě a 4 až 5 zdravotních sester. Samozřejmostí je úzká spolupráce s úsekem anesteziologie a Oddělení urgentního příjmu.

 

Základní údaje vztahující se k činnosti Traumacentra FN Brno

 

 

2008

2009

2010

Počet hospit. celkem

833

752

904

Polytraumata

89

191

146

Izolované kraniotrauma

98

98

99

 

Kontakty

Zástupce přednosty pro intenzivní péči: MUDr. Igor Sas

tel: 532232719

email:

 

ORIM I

vedoucí lékař: MUDr. Iveta Zimová

staniční sestra: Jana Chrástová

tel: 532232600

 

ORIM II

vedoucí lékař: MUDr. Jan Stašek

staniční sestra: Mgr. Kateřina Ševčíková

tel: 532232822

 

ORIM III

vedoucí lékař: MUDr. Eva Straževská

staniční sestra: Jindřiška Kavalcová DiS.

tel: 532232305

 

ORIM IV

vedoucí lékař: MUDr. Viktor Agalarev

staniční sestra: Mgr. Branislav Moravčík

tel: 532232717 

 

Anesteziologie, anesteziologický úsek, anesteziologická ambulance

Úvod

Anesteziologická  péče (anestézie - znecitlivění) zajišťuje především bezpečné a bezbolestné provádění diagnostických či terapeutických výkonů operačního i neoperačního charakteru u klientů naší nemocnice.

Každý rok je některá z forem anesteziologické péče podána takřka 20 000 klientů (z toho přibližně 20% v místním znecitlivění).

Dostupnost anesteziologické péče je v naší nemocnici zajištěna 24 hodin denně po celý rok. Anesteziologická ambulance je v provozu v době 7:00-15:00 v pracovních dnech.

 

Předanesteziologická péče

Velmi důležitou součástí předanesteziologické péče je vyšetření anesteziologem. Anesteziolog po prostudování interního předoperačního vyšetření a důkladném pohovoru s  klientem stanoví plán anesteziologické péče, který vysvětlí.

V případě souhlasu je předanestetické vyšetření zakončeno podpisem informovaného souhlasu. Souhlas i jeho příloha obsahuje další užitečné informace týkající se anestézie.

Vyšetření a pohovor lze absolvovat v předoperačním období cestou anesteziologické ambulance nebo přímo na přijímacím pracovišti.

V průběhu návštěvy Vám mohou pro zvýšení bezpečnosti anestézie být doporučena další vyšetření. V některých případech, jako je například probíhající infekční onemocnění, může být opět z důvodu minimalizace rizika podání anesteziologické péče, doporučeno odložení operačního výkonu na nezbytně nutnou dobu.

 

Dokumentace ke stažení

Souhlas i jeho příloha obsahuje další užitečné informace týkající se anestézie.

Zde naleznete informovaný souhlas >>>

a zde jeho přílohu >>>

 

Anestézie

Anesteziologický úsek je vybaven pro podávání všech typů celkového i místního (regionálního)  znecitlivění. V průběhu znecitlivění jsou u klientů komplexně sledovány životní funkce a je tak možno adekvátně reagovat či předcházet případným komplikacím. U plánovaných (elektivních) výkonů klientů bez závažného přidruženého onemocnění je výskyt závažných komplikací raritní, přesto je i při maximální péči nelze nikdy úplně vyloučit.

Vlastní anesteziologickou péči poskytujeme převážně na moderně vybavených centrálních operačních sálech FN Brno (COS). V rámci COS poskytujeme služby klientům Chirurgické kliniky (CHK), Neurochirurgické kliniky (NCHK), Ortopedické kliniky (ORT), Oční kliniky (OK), ORL, Urologické kliniky (UK), Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK), Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie (KÚČOCH), Kliniky úrazové chirurgie (KÚCH) a Kliniky plastické a rekonstrukční chirurgie (KPRCH).

Po vyvedení z anestézie můžete být k dalšímu sledování životních funkcí uloženi na dospávacím pokoji, který slouží k bezpečnému zotavení z anestézie (recovery room) a k zahájení analgetické terapie (tišení bolesti).

U výkonů diagnostické a neoperační povahy jsou naše služby dále využity na následujících pracovištích:

 • Endoskopické centrum (EC) – komplexní anesteziologická péče u výkonu diagnosticko-terapeutické povahy  převážně Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy (KNPT) a Interní gastroenterologické kliniky IGEK)
 • Interní kardiologická klinika (IKK) – komplexní anesteziologická péče u elektroimpulzoterapie pro poruchy srdečního rytmu a v rámci kardiologických intervenčních výkonů
 • Psychiatrická klinika(PK) - podávání celkové anestézie při elektrokonvulzivní terapii
 • Radiologická klinika(RDK) – komplexní anesteziologická péče u diagnostických i radiointervenčních výkonů
 • Gynekologicko-porodnická klinika (GPK) – aplikace některé z forem porodní analgezie na porodním sálu
 • Klinika nukleární medicíny (KNM) – komplexní anesteziologická péče u diagnostických výkonů

 

Významnou částí práce anesteziologického úseku je kooperace s Oddělením urgentního příjmu, které je spádovým pracovištěm prvního nemocničního kontaktu pro více než 1,6 mil. obyvatel a úzce spolupracuje s Traumacentrem FN Brno.

Anesteziologický úsek KARIM se významně podílí na pre- i postgraduálním vzdělávání a je akreditovaným pracovištěm pro výuku anestézie.

 

Lékaři anesteziologického úseku KARIM FN Brno a LF MU:

 • MUDr. Petr Štourač, vedoucí lékař, úsekový lékař GPK a EC
 • MUDr. Jitka Zemanová, vedoucí lékařka anesteziologické ambulance
 • MUDr. Ivo Křikava, zástupce vedoucího lékaře, úsekový lékař CHK a specialista pro regionální anestézii
 • MUDr. Jan Mašek, úsekový lékař NCHK
 • MUDr. Michaela Ťoukálková, úseková lékařka KÚČOCH a OK
 • MUDr. Roman Štoudek, úsekový lékař KÚCH
 • MUDr. Jitka Kratochvílová, úseková lékařka RPL a UK
 • MUDr. Martin Jonášek, úsekový lékař Popáleninového centra
 • MUDr. Alice Škaloudová, úseková lékařka ORL
 • MUDr. Hana Horálková, úseková lékařka Ortopedické kliniky

 

Anesteziologická ambulance

Anesteziologická ambulance byla ve FN Brno zřízena v roce 2007.  V současné době poskytuje anesteziologický předoperační servis pro pacienty před plánovaným operačním či diagnostickým výkonem v anestézii. Pacienti jsou zde cíleně vyšetřeni  vzhledem k volbě anestézie, typu a rozsahu operace. Cílem vyšetření je včas odhalit možná anesteziologická rizika, ve spolupráci s pacientem navrhnout optimální způsob anestézie a seznámit pacienta s nutnou anesteziologickou přípravou před operací, možnými riziky anestézie a s předpokládaným průběhem anestézie.

Ambulance je umístěna v přízemí pavilonu X. Provoz je zajištěn lékaři KARIM se specializovanou způsobilostí. Ročně je ve dvou ambulancích vyšetřeno více než 3 500 pacientů.

Ordinační hodiny

 

pondělí - pátek

7.00 -  15.00

 

Kontakty

Vedoucí lékař anestézie: MUDr. Petr Štourač,

tel: 532232825

email:

 

Zástupce vedoucího lékaře anestézie: MUDr. Ivo Křikava

tel: 532232825

email:

 

Vedoucí lékař Anesteziologické ambulance: MUDr. Jitka Zemanová

tel: 532233716 (Anesteziologická ambulance)

email:

 

Urgentní medicína, Oddělení urgentního příjmu

Historie

Oddělení urgentního příjmu (OUP) v současné podobě funguje od 5. prosince 2008. Jedná se o nově vybudovanoučást Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) s 8 lůžkovou kapacitou. Předchozí urgentní příjem KARIM byl koncipován jako dvoulůžkový. S nově vznikajícím traumacentrem však vyvstala potřeba zajistit ve FN Brno kapacitně dostatečně dimenzovanou příjmovou část. Mezi koncepční priority našeho traumacentra patří garance příjmu polytraumatizovaných (mnohočetné poranění s přímým ohrožení života) pacientů za jakýchkoliv podmínek. Lůžkovou a personální kapacitu nově vznikajícího Oddělení urgentního příjmu bylo tedy nutno stanovit tak, aby se při běžných nárocích na příjem pacientů nemohlo stát, že nebude kdykoliv současně volná kapacita pro příjem polytraumatizovaného pacienta.

 

Účel oddělení

Oddělení urgentního příjmu je v dnešní podobě koncipováno jako příjmové místo pro pacienty s přímým ohrožením vitálních funkcí. To znamená, že na oddělení jsou přijímáni pacienti jejichž onemocnění je přímo ohrožuje na životě a to z nejrůznějších příčin. Díky vysoce specializovaným pracovištím ve FN Brno jako je Koronární jednotka a Popáleninové centrum naprostá většina pacientů s akutním koronárním syndromem nebo popáleninovým traumatem míjí OUP a je přijímáno rovnou na tato pracoviště. Zde je jim poskytnuta okamžitá specifická péče bez zbytečné ztráty cenných minut, které zejména u pacientů s akutním koronárním syndromem mohou být rozhodující.

Naprostá většina našich pacientů je na OUP transportována prostředky ZZS a to včetně Letecké záchranné služby. V ojedinělých případech jsou dovezeni příbuznými nebo svědky události.

Kromě pacientů přímo ohrožených na životě přijímáme pacienty u kterých:

 • by bez rychlého poskytnutí odborné neodkladné péče mohla prohlubováním chorobných změn vést k náhlé smrti nebo ke vzniku trvalých chorobných změn;
 • je náhle vzniklé utrpení a bolest;
 • působí změny chování a jednání postiženého, ohrožující jeho samotného nebo jeho okolí.

Na OUP probíhá zajišťování a stabilizace vitálních funkcí, vlastní diagnostika a/nebo diferenciální diagnostika a je zde koncipován plán péče o pacienta pro nejbližší hodiny. Dle stavu pacienta a jeho diagnózy je dále směřován buď na operační sál, ORIM, následné JIP, nebo i na standardní oddělení a ve výjimečných případech může být odtud propuštěn do domácího ošetřování.

Pro urgentní operativu typu damage control surgery je přímo na OUP k dispozici plně vybavený zákrokový sál. Zde se dá provádět široké spektrum výkonů včetně neurochirurgických zákroků nebo torakotomií.

V běžné pracovní době zajišťuje tým OUP i kardiopulmonální resuscitace v celém areálu FN Brno. V mimopracovní dobu tuto službu přebírá tým z lůžkového oddělení KARIM.

Při mimořádných událostech typu hromadného příjmu pacientů nebo evakuaci plní OUP klíčovou funkci při zvládání těchto situací. K plnění této funkce OUP samozřejmě pomáhají i další odborníci a zaměstnanci FN Brno a to v rámci svých povinností přesně podle předem stanovených pravidel popsaných v Traumatologickém plánu FN Brno a Evakuačním plánu FN Brno.

 

Přístrojové vybavení

Oddělení urgentního příjmu je vybaveno nejmodernější technikou. Máme zde mimo jiné k dispozici ventilátory poslední generace Hamilton G5 s ovládáním přes dotykovou obrazovku, infuzní techniku Fresenius umožňující centralizaci dat, monitorovací techniku SpaceLabs s ovládáním přes dotykové obrazovky a centrálou, s ukládáním dat na server pro pozdější analýzu. Pro monitoraci a ventilaci pacienta během vyšetření v magnetické rezonanci (MRI) máme MRI kompatibilní přístroje. Měřené hodnoty vitálních funkcí pacienta během těchto vyšetření jsou přenášeny pomocí rádiového přenosu mezi základní jednotkou, která je u pacienta v magnetickém poli, na monitor, který může být vzdálen bez problémů až 10 metrů. Dále máme k dispozici POCT analyzátor krevních plynů GEM 4000 včetně měření acidobazické rovnováhy, základní biochemie, koncentrace hemoglobinu, hematokritu a kooxymetrie.

Pro analýzu krevní srážlivosti využíváme kromě standardních laboratorních testů i vyšetření trombelastografem (TEG) přímo na OUP. Výhodou tohoto vyšetření je, že analyzuje krevní srážlivost jako celkový proces, včetně vlivu krevních destiček a následně i analyzuje proces rozpadu krevní sraženiny. Toto vyšetření se ukazuje jako nezbytné zejména u pacientů s život ohrožujícím poraněním nebo u rodiček s komplikujícím se krvácením.

Vybavení pro kardiopulmonální resuscitace zahrnuje i přístroj LUCAS 2 pro automatizovanou mechanickou zevní srdeční masáž. Mezi nesporné výhody toho přístroje patří vysoká účinnost, mobilita, kompaktnost, bateriový provoz a samozřejmě i to že zevní srdeční masáž tímto přístrojem vyhovuje standardům vycházející z doporučení pro resuscitaci vydané Evropskou resuscitační radou z roku 2010. Díky konstrukci tohoto přístroje je možné provádět u resuscitovaných pacientů i koronarografické vyšetření včetně intravaskulárních intervencí. Resuscitační tým s sebou bere k resuscitacím i defibrilátor Lifepak 12, který je mimo jiné vybaven i modulem pro zevní stimulaci srdce. Další pomůcky jsou uložené v resuscitačním batohu.

Pro zobrazovací diagnostiku máme na OUP k dispozici přenosný sonografický přístroj SonoSite Turbo M. Pro skiagrafické vyšetření slouží digitální přístroj IXT-CR 560, který umožňuje během pár vteřin u lůžka pacienta na svém displeji zobrazit pořízený rentgenový snímek. Neoddělitelnou součástí OUP je i vyšetřovna CT, přímo navazující na halu OUP. Naše oddělení má tak k dispozici přímo na místě ucelenou nabídku zobrazovacích vyšetřovacích metod (MRI je naproti oddělení). Díky tomu je proces diagnostiky významně urychlen což má přímý pozitivní dopad na kvalitu péče o naše pacienty.

 

Personální zabezpečení provozu

Personálně je provoz oddělení zajištěn zaměstnanci KARIM. Služby jsou rozepisovány tak, že v pracovní době jsou na OUP přítomni minimálně 3 lékaři, 3 zdravotní sestry, 1 zdravotnický asistent a 1 sanitář. V mimopracovní dobu je na oddělení 1 lékař, minimálně 2 zdravotní sestry a 1 zdravotnický asistent. Podle potřeby lze posílit tento tým dalšími zaměstnanci z lůžkové části KARIM. V jakoukoliv dobu je základní tým OUP rozšiřitelný o další specialisty z ostatních klinik, kteří jsou vyhrazeni pouze pro potřeby OUP. Tito odborní lékaři se na OUP dostaví na základě výzvy poslané systémem EMOFF.

Pro zajištění péče o polytraumatizované pacienty jsou k neustále dispozici minimálně dva kompletní traumatýmy. Traumatým se skládá z jednoho lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a/nebo urgentní medicíny, dvou lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru traumatologie a jednoho se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Tento lékařský tým je doplněn nelékařským zdravotnickým personálem OUP. V mimopracovní dobu je třetí traumatým k dispozici do 30 minut.

 

Dispečink urgentních příjmů

Součástí OUP je dispečink, který slouží v běžném provozu pro svolávání traumatýmů a konziliářů pro potřeby OUP. Svolávání týmů probíhá pomocí aplikace EMOFF (EMergency OFFice) formou SMS zpráv a automatizované hlasové komunikace. Díky tomuto systému se během několika vteřin dozví celý traumatým, nebo jiná specifikovaná cílová skupina odborníku (složená z různých odborností z různých klinik celé FN Brno – Bohunice), o avízovaném příjmu na OUP. Díky tomu je zajištěno, že celý tým očekává příjem pacienta na OUP. Celý tým je tak s pacientem od počátku jeho pobytu na OUP. Účastní se celé vyšetřovací a diagnostické procedury. Celý tým má k dispozici veškeré informace jak od záchranné služby, tak z výsledků vyšetření. To má pozitivní dopad na souhru celého týmu, jeho vzájemnou informovanost a péči o pacienta. V případě hromadného příjmu pacientů při hromadných neštěstích v našem regionu, nebo při nutnosti evakuace nemocnice dispečer přepíná EMOFF do krizového režimu. Pomáhá tak řídit celonemocniční provoz, aby se s touto mimořádnou událostí vypořádal s maximální efektivností.

EMOFF je software vyvinutý pro krizové řízení Jihomoravského kraje. Díky tomu do něj budou kromě FN Brno postupně zapojovány všechny krajem zřizované nemocnice a i FN U Svaté Anny. Toto propojení místní samosprávy s nemocničními zařízeními bude v rámci Evropy unikátní systém, který nemá obdoby. V tomto systému by mělo být patrné, které nemocniční zařízení má k dispozici volná lůžka a jejich typ. Na podkladě těchto informací bude Zdravotnická záchranná služba efektivněji distribuovat pacienty mezi jednotlivá zařízení.

 

Cvičení

OUP se aktivně účastní pravidelných nácviků hromadných příjmů pacientů z různých příčin, nebo nácviku dalších krizových scénářů jako je příjem kontaminovaných pacientů, nebo evakuace FN Brno. Cvičení se ve většině případů účastní i další útvary FN Brno dle konkrétního scénáře. Na průběhu cvičení se podílí často i jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Na organizaci a zajištění průběhu jednotlivých cvičení se zásadní měrou podílí Odbor bezpečnosti a krizového řízení pod vedením Mgr. Valentové. Součástí tohoto odboru je i nově vzniklé Koordinační středisko medicíny katastrof (MEKA) s celostátní působností a podléhá pod něj i Traumateam České republiky, jehož členy je většina personálu OUP.

 

Základní údaje vztahující se k činnosti Traumacentra FN Brno

 

 

2008

2009

2010

Počet pacientů celkem

827

1797

2094

Polytrauma

104

259

195

Ostatní trauma

188

647

951

(zdroj: AMIS_H)

 

Kontakty

Primář oddělení: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

tel: 532 233 572

email:

 

 

zástupce primáře: MUDr. Kateřina Vaníčková

tel: 532 231 010

email:

 

staniční sestra: Nikola Ševčíková

tel: 532 231 040

email:

 

Oddělení urgentního příjmu:

tel: 532 23 – 1010,1020,1030

  

Ošetřovatelská péče

Úvod

Cílem ošetřovatelství na KARIM je poskytování kvalitní, šetrné, efektivní , vysoce specializované ošetřovatelské péče, do které jsou přirozeně zahrnovány  prvky stimulace vnímání.

 

Organizační struktura

Oddělení resuscitační a intenzivní péče ( ORIM I – IV)

 • ORIM I 6 lůžek, boxový systém
 • ORIM II  6 lůžek, boxový systém
 • ORIM  III 8 lůžek, halový systém
 • ORIM IV 8 lůžek, halový systém                

Oddělení urgentního příjmu – 8 lůžek, halový systém

Anesteziologická ambulance

 

Personální zabezpečení

Ošetřovatelská péče na  KARIM je poskytována formou ošetřovatelského procesu (  jedna sestra ošetřuje jednoho pacienta).

Ošetřovatelskou péči poskytují: všeobecná sestra, všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí, zdravotnický záchranář.

Na ošetřovatelské péči se podílejí: zdravotnický asistent a sanitář, kteří pracují pod odborným dohledem všeobecné sestry.

 

všeobecná sestra

se specializací ARIP

111

67 (60%)

zdravotnický záchranář

6

zdravotnický asistent

5

sanitář( ka)

13

Tab.1. Zastoupení NLZP

 

 

diplomovaný specialista

36

bakalář ošetřovatelství

17

magistr ošetřovatelství

10

Tab.2. Dosažené specializované vzdělání u NLZP

 

Další odborníci, jejichž práce s ošetřovatelstvím úzce souvisí : fyzioterapeut, psycholog, nutriční terapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant.

 

Vzdělávání

V rámci kontinuálního vzdělávání NLZP v oboru probíhají na KARIM pravidelné semináře zaměřené na aktuální problematiku v intenzivní péči.

Pod vedením odborné lektorky, která je součástí ošetřovatelského týmu kliniky, jsou pořádány školicí akce na téma Stimulace vnímání.

Všeobecné sestry KARIM spolupracují s NCO NZO při teoretické výuce a podílejí se:

 • v rámci pregraduální vzdělávání
 • praktická výuka studentů vyšších odborných škol – obor Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář.
 • praktická výuka v rámci Akreditovaného  kvalifikačního kurzu Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby 
 • v rámci postgraduální vzdělávání
 • praktická výuka v rámci vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.  
 • praktická výuka v rámci certifikovaného kurzu Zajištění průchodnosti dýchacích cest.

 

Výzkum

Všeobecné sestry KARIM se aktivně účastní ošetřovatelského výzkumu v rámci Interního grantového fondu FN Brno.

Jako členky multidisciplinárního týmu se podílejí se na statistických šetřeních.

Spoluúčastní se na výzkumných projektech řízených lékaři KARIM – aplikují medikaci k dané studii, realizují odběr a případnou analýzu biologického materiálu, zajišťují monitoraci fyziologických funkcí,  a  vedení dokumentace.

 

Kontakty

Vrchní sestra: Mgr. Jana Flajšingrová

email:

tel.:532 232 721

 

Staniční sestra OUP: Nikola Ševčíková

email:

tel: 532 231 040

 

Staniční sestra ORIM I: Jana Chrástová

email:

tel.: 532 232 183

 

Staniční sestra ORIM II: Mgr. Kateřina Ševčíková

email:

tel.: 532 232 304

 

Staniční sestra ORIM III: Bc. Jindřiška Kavalcová, DiS.

email:

tel.: 532 232 579

 

Staniční sestra ORIM IV: Mgr. Branislav Moravčík

email:

tel.: 532 232 995

 

Vědecká a výzkumná činnost 

Úvod

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Brno a LF MU Brno vznikla v roce 2006 transformací z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) FN Brno. Vzhledem k tomu, že klinika v současné době zahrnuje péčí léčebně-preventivní, vzdělávací a vědeckou-výzkumnou ve třech medicínských specializací, je šíře celkového záběru těchto činností veliká. Zejména po vytvoření traumacentra ve FN Brno, na kterém KARIM významně participuje, došlo k významnému posunu nejen ve spektru pacientů, ale i celkovému zaměření kliniky. Klinika zajišťuje péči o pacienty s prakticky všemi diagnózami, kromě pacientů kardiochirurgických. Od vzniku ARO v 80. letech 20. století se nosným programem a oblastí výzkumu  stala oblast bezkrevní medicíny a neuroanesteziologická péče. Postupem času došlo k rozvoji a rozšíření prioritních oblastí v oblasti výzkumu.

 

Zaměření výzkumu pro období 2012-2015

 • Urgentní medicína
 • krizové operační postupy pro řízení zdravotnických zařízení za krizových stavů
 • traumatologické péče
 • Intenzivní medicína
 • sepse a syndrom multiorgánové dysfunkce
 • animální model sepse
 • mitochondriální dysfunkce
 • problematika paliativní péče (End-of-Life rozhodování, komunikace na ICU)
 • procesy a kvalita péče
 • Anesteziologie
 • anestézie v peripartálním období
 • alternativní metody porodní analgezie
 • užití vysokofrekvenční tryskové ventilace
 • perioperační hemodynamická optimalizace
 • obtížná intubace – srovnání pomůcek, protokolů a hledání prediktivních faktorů

 

Dokončené grantové projekty na KARIM

 • IGA MZ ČR č. NR 7671-3, 2002: Peroperační řízená hypotermie u operací intrakraniálních aneuryzmat
 • IGA MZ ČR č. NR 8837-3, 2003: Mírná hypotermie s multimodální monitorací jako perioperační neuroprotektivní metoda v neurochirurgii.
 • IGA MZ ČR č. NR 8858-3, 2006-2009: Použití akutní normovolemické hemodiluce pro odstranění rizik spojených s transfuzí allogenní krve u onkourologických výkonů a zjištění jejího vlivu na hemodynamické a hemokoagulační parametry.
 • IGA MZ ČR č. NR 9297-3, 2007-2010: Komplexní diagnostika a monitorování myokardiální dysfunkce v sepsi se zaměřením na včasnou diagnostiku, neinvazivní monitoraci a etiopatogenezu.
 • Grant FRVŠ 1969/2009 F3d -Téma snímání a přenos medicínsky zajímavých situací
 • Grant FRVŠ 2007, 2009, 2011 – vytvoření a rozvoj edukačního portálu Akutne.cz

 

Aktuálně řešené grantové projekty

 • IGA NR 9894-4: Šokové stavy – role mitochondriální dysfunkce, oxidativního stresu a NO
 • IGA NT 12116-4: Monitoring tkáňového O2 u pacientů s kraniocerebrálním poraněním a jeho vliv na terapii a prognózu pacientů
 • Cílený grant fy. AstraZeneca – příjemce MU, KARIM jako odborný garant. Projekt EPOSS a edukačně-informačně orientovaný portálu www.sepsis-q.cz.
 • Grant FRVŠ 2011 –rozvoj edukačního portálu Akutne.cz

 

Léková hodnocení s aktuálním náborem pacientů:

 • PROWESS-SHOCK – aktivovaný protein C u septického šoku
 • SyNAPSe – progesteron u těžkého kraniocerebrálního poranění
 • ZORO – intravenózní zanamivir u H1N1 pneumonie

Plánované projekty IGA

 • Bioenergetika mitochondrií v animálním modelu sepse , rozpočet cca 6-9 mil. Kč, 2011.
 • Grant na podporu sepsis-q a projektu EPOSS – plán podání 2012 nebo 2013
 • Studium adaptace na extrémní podmínky u členů vědeckých týmů českých Antarktických expedic v letech 2012-2014 (hlavní navrhovatel MUDr. Kristián Brat, klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno)

 

Plánované projekty FRVŠ:

 • Rozvoj portálu Akutne.cz, 2011.
 • Ve spolupráci s PřF MU – zakoupení přístroje fy. Oroboros na high-resolution oxymetry, 2011.

 

Personální zabezpečení

VaV je na KARIM organizována zástupcem přednosty KARIM pro VaV ve spolupráci s kolegy odpovědnými za rutinní provoz kliniky. Vzhledem k charakteru a objemu činností a vzhledem k personálním zdrojům je činnost VaV týmu systémová s kompromisy, které si vynutí denní provoz kliniky v oblasti LPP. Do širšího týmu je zahrnuto cca 5-8  lékařů, 4 NLZP a 2 nelékařští vysokoškolští pracovníci.

 

Současná spolupráce v rámci FN Brno

 • IKK FN Brno – dr. Pařenica
 • OKB – dr. Malášková
 • KUCH – traumatologická problematika
 • NCHK – neurointenzivní péče
 • GPK  - porodnická analgezie a anestézie

 

Současná spolupráce mimo FN Brno

 • Česká republika
 • Institut biostatistiky a analýz – doc. Dušek
 • Ústav patofyziologie LF MU – dr. Goldbergová-Pávková
 • Biochemický ústav PřF MU – prof. Kučera, dr. Sedláček
 • PřF MU Ústav experimentální biologie - prof. Fajkus
 • Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat – ing. Pípalová
 • VFU - experimentální práce
 • KARIM FN Hradec Králové – prof. Černý
 • KAR FN Ostrava – dr. Kula
 • KAR FN USA – příprava animálního modelu sepse
 • Zahraniční
 • UCL London, Bloomsbery Institute for Intensive Care – prof. Mervyn Singer

 

Souhrnný přehled publikací za rok 2010

 

Typ

Druh výsledku 110233 Klinika anesteziologie

I – obory NRRE1

II – ostatní  obory

J

Článek v impaktovaném časopise

5

Článek v recenzovaném časopise

Světově uznávané databáze

0

0

Seznam recenzovaných periodik

0

8

Článek v odborném periodku

6

D

Článek ve sborníku

17

p

Vyžádané přednášky

7

a

Konferenční abstrakta

4

k

Další prezentace na konferencích

9

Celkem:

56

 

Kontakty

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.

tel: 532232009

email:

 

Výuka

Pregraduální výuka

Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

Ve  spolupráci s Anesteziologickou resuscitační klinikou FN USA pracoviště Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno Bohunice  zajišťuje naplnění výukového programu vždy poloviny studentů každého ročníku všeobecného lékařství a zubního lékařství, a to   včetně výuky zahraničních studentů. V 1. ročníku  se jedná v podzimním semestru o výuku první pomoci, ve 3.ročníku se podílí naše klinika  částečně na výuce chirurgické propedeutiky. Volitelným předmětem je anesteziologie a léčba bolesti pro 3.a 4. ročník. V pátém ročníku probíhá výuka intenzivní medicíny, kdy jedna stáž je věnována vždy problematice traumat v intenzivní péči.

Nelékařské obory

Od školního roku 2011/2012 se pracovníci KARIM podílí v rámci svých úvazků na LF MU Brno i na výuce navazujícího dvouletého magisterského studijního programu Sestra intenzivní péče v předmětech Algeziologie, Anesteziologie, Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně. Prozatím je toto magisterské studium uskutečňováno v prezenční formě, výhledově se počítá i s kombinovanou formou studia.

Postgraduální výuka

Postgraduální výuka v rámci specializačního vzdělávání v oboru Anesteziologie a Intenzivní medicína přechází od 1.1.2012 na LF MU. Co se týče postgraduální výuky v oboru Urgentní medicína, tato specializační příprava je nadále pod vedením IPVZ a do této přípravy jsou v současné době zapojeni 4 lékaři z KARIM. Doktorandské studium probíhá na KARIM v rámci oboru Anesteziologie a Intenzivní medicíny, do budoucna se plánuje i zaměření na  traumatologickou problematiku.

 

Kontakty

Zástupce přednosty pro školství: MUDr. Olga Gimunová, Ph. D. (pregraduální postgraduální výuka - lékařské obory)

tel: 532233571

email:

 

MUDr. Jitka Zemanová (pregraduální výuka - nelékařské obory)

tel: 532233716

email:


změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 231 111
fnbrno@fnbrno.cz